ALV 2018 cat IV dansers notulen

Notulen Algemene Ledenvergadering categorie IV (Dansers) van de Nederlandse Danssport Organisatie
Gehouden op 24 juni 2018 in Reeuwijk

Aanwezigen:
Annika Barkmeijer, Bart Barkmeijer, Hans van der Linde, Henny van der Linde, Sylivia van Geldre, Kim Troost, Laurens Wakkee, Gregorius Schoenmaeckers, Stephan Ophorst, Wiels Stoffels, Marga van der Kreek, Frans Kerstens, Roelie Kerstens, Simon Kramer, Ton Klooster, Wiels Verkade, Rien Huijgens, Marga van der Kreek en Ger van der Velde.

Verslag: Laurens Wakkee 24-7-2018

  1. Opening

Kim Troost opent de vergadering om 13.00 uur.

  1. Mededelingen en ingekomen stukken

Kim zegt dat er geen mededelingen en ingekomen stukken zijn.

  1. Verslag van de vorige vergadering

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering.

  1. Evaluatie seizoen 2017-2018

Kim leest het verslag voor dat geschreven is door Hans van de Linde.
In het seizoen 2017-2018 zijn er veel afmeldingen geweest in januari en februari. Ook is het aantal bezoekers afgenomen. Er zijn meerder paren die bij de WDC dansen als er een wedstrijd van zowel de NDO en de WDC zijn in 1 maand. De WDC is hiermee een concurrent van de NDO.
De WDC wedstrijd georganiseerd door de NDO heeft een recordverlies opgeleverd. Maar de helft van de reguliere dansers van de NDO heeft deelgenomen aan deze wedstrijd. In het verslag wordt benadrukt dat het bestuur van de NDO op pro deo basis zijn werk doet. De wedstrijden in Reeuwijk en Hoofddorp waren wat betreft opkomst en resultaat positief.

De clubleswedstrijden waren niet heel goed wat betreft deelname. Hierbij merkte het bestuur dat de professionals niet heel enthousiast werven onder hun paren. De twee door de NDO georganiseerde workshop waren wel succesvol. Ook de G-klasse als een 4-dans wedstrijd waren ook een succes.
Mede door de uitval van de 2e penningmeester was het moeilijk om personeel te vinden voor op de wedstrijden. De nieuwe AVG heeft voor veel werk gezorgd

Gregorius Schoenmaecker geeft aan de omgang met de 50 plussers bij de WDC veel te wensen over laat. In 1 ronde van 16 naar 6.
Reactie Hans: De WDC is geen zelfstandige bond, maar een overkoepelende organisatie van meerdere kleine bonden.

Simon Kramer vraagt zich af waar al de paren van DMN en SOND zijn gebleven. Zijn er acties om de groep dansers groter te maken?
Reactie Sylvia: Er zijn nu overal veel minder paren dan vroeger, er wordt te weinig geld gestoken om nieuwe dansers te trekken.
Hans: Er wordt wel geprobeerd om samen te werken met andere bonden. Dit is echter mislukt om verschillende redenen. Zo zijn er binnen besturen ego’s aanwezig en interne splitsingen.


Laurens vraagt of er in verhouding met het aantal wedstrijdparen in Nederland niet teveel wedstrijden zijn.
Reactie Hans: Er wordt geprobeerd dit samen te doen met andere bonden. Het is alleen niet altijd mogelijk om bijvoorbeeld het NK op een andere dag te plannen.

Gregorius vraagt zich of het geen idee is om lidmaatschap verplicht te stellen voor de wedstrijden.
Reactie Sylvia: Er is bij de NDO geen lidmaatschapsverplichting om het vrij te houden hoeveel wedstrijden je mee wilt doen.

  1. Bestuursverkiezing

Kim Troost is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur ondersteunt haar herbenoeming. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, waardoor de herbenoeming een feit is.

  1. Vooruitblik 2018-2019

De wedstrijd van 6 maart telt dubbel mee voor het aantal verplichte wedstrijden voor het NK.
Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat nieuw gevormde paren die later starten hierdoor een grotere kans hebben om mee te mogen doen aan het NK. De tweede reden is dat er in het seizoen 2018-2019 geen 11 maar 10 wedstrijden zijn.

De ranking voor de debutanten vervalt en wordt vervangen door een systeem met promotiepunten.

De WDC wedstrijd die door de NDO georganiseerd wordt zal in Reeuwijk worden gehouden. Het kost de NDO geld om de WDC wedstrijd te organiseren. Het bestuur is van mening is dat dit wel belangrijk is door het internationale deelnemersveld. Het wedstrijdreglement op die dag is die van de WDC.

Een punt dat uitgebreid is besproken, is samenwerking met andere bonden. Hieronder een samenvatting:
In de afgelopen jaren is er met meerdere bonden de samenwerking gezocht. Helaas is dit nog niet goed gelukt. Dit komt mede door ego’s binnen besturen, eigen belang en verschillen van inzicht.
In alle landen zijn er grofweg 2 stromingen. De NADB/WDSF die dansen als sport zien en de NDO/WDC die dansen als kunst zien. Hierbij zijn hele duidelijke verschillen in de stijl van dansen.
De NDO staat wel open voor overleg en samenwerking. Er was ook een bestuurslid van de NADB, Stephan Ophorst, die aangaf dat zij ook in gesprek willen met de NDO.
In deze discussie is ook weer aangegeven dat het lidmaatschap bij de NDO vrijwillig blijft voor de dansers omdat dit de wens is van de professionals die de leden vormen van de NDO.

Het NK wordt in het seizoen 2018-2019 gehouden in Hart van Holland te Nijkerk. Nijkerk ligt centraler waardoor het makkelijker bereikbaar is voor de paren. Hierdoor doen er hopelijk meer senioren en debutantenparen mee.  

  1. Rondvraag

7.1 Annika Barkmeijer: Is het mogelijk om geen wedstrijden te organiseren?
Reactie Hans van der Linde: We doen ons best, maar soms kan het niet anders door bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de zaal.

7.2 Simon Kramer: Is het last om juryleden te krijgen, bijvoorbeeld de buitenlandse juryleden?
 Ger van der Velden: Het is wel lastig om buitenlandse juryleden te krijgen, maar dit komt vooral door de kosten.
Hans van der Linde: Er zijn 55 juryleden nodig in een seizoen. Afgelopen seizoen waren er 53 verschillende juryleden.
Het bestuur gaf aan dat er rekening wordt gehouden met verschillende factoren: de verhouding man-vrouw, de verhouding ballroom-latin, geen echtparen en wel gediplomeerd.

7.3 Gregorius Schoenmaeckers: Waarom is de leeftijd  van de 55+ klasse is verlaagd naar 50+?
Hans van der Linde: Dit is gebeurd op verzoek van de dansers die iets meer verschil in leeftijd binnen een paar wilden.

7.4 Gregorius Schoenmaeckers: Wordt er nog iets gedaan voor het 50 jarig bestaan van de NDO volgend seizoen?
Sylvia van Geldre: We gaan fotomateriaal verzamelen van de afgelopen 50 jaar.
Ger van der Velden: In Nijkerk gaan we een mooi feestje vieren.

7.5 Gregorius Schoenmaeckers: Van wanneer tot wanneer loopt het financiële jaar van de NDO?
Ger van der Velden: Voor de professionals per kalenderjaar. Voor de dansers van augustus tot en met juli.

7.6 Rien Huijgens: Hoe wordt de danssport gepromoot in Nederland? Is dit niet een taak voor de professionals? Kunnen die geen bewustzijn creëren en enthousiasmeren?
Het enthousiasme van sommige dansleraren voor de wedstrijden wordt door meerdere dansers gemist onder meer door Kim Troost.
Hans van de Linde: Dit zal ik bij de vergadering met de professionals benoemen. Van de 65 zijn er op een drukke vergadering 20 aanwezig. De professionals zijn de leden van de NDO, hierdoor is het niet mogelijk om een gecombineerde vergadering te houden.

7.7 Rien Huijgens: Is het mogelijk om de professionals in de regio van de wedstrijden meer te betrekken?
Hans van de Linde: Hier is over nagedacht en geprobeerd. Bijvoorbeeld bij de wedstrijd in Uitgeest. Veel dansscholen en leraren benaderd zonder dat dit resultaat heeft opgeleverd.

7.8 Marga van der Kreek: Hoe komt het dat er wedstrijden van verschillende bonden samenvallen?
Hans van der Linde: Er is geen afstemming tussen de verschillende bonden over de kalender.
Sylvia van Geldre: Dit seizoen is het NK van de NDO op 5 mei om te proberen het NK van de NADB te ontlopen.

7.9 Kim Troost: Hoe zit het met de kosten van de zaalhuur en de spreiding over de regio’s?
Hans van de Linde: Buiten de randstad zijn de zalen voordeliger, maar in Udenhout en Uitgeest liep de opkomst terug. Dit kwam door klachten en de afstand. In Uitgeest is er nog geprobeerd om via de lokale dansscholen paren te trekken door 3 paren per school gratis te laten deelnemen. Helaas kwam hier 2 keer helemaal niets uit. Alle scholen zijn zonder succes persoonlijk benaderd.

7.10 Wiels Stoffels: Is het mogelijk om een wedstrijd met een Belgische bond te organiseren?
Ger van der velde: Naast de WDC wedstrijd zijn er in België niet echt wedstrijden. Het dansen daar ligt op zijn gat.

7.11 Laurens Wakkee: Is het een idee om de scholenteammatch op het NK anders in te delen? Bijvoorbeeld alleen ballroom of latin paren in een team?
Hierna kwam er een discussie op gang. Vragen die hierbij kwamen waren:
5 teams op de scholenteammatch is wel goed toch?
Is er dan niet te weinig aandacht voor de latin paren?
Dan is er misschien geen teammatch meer voor de latin.
Kunnen de kleine scholen dan wel meedoen?
Misschien is het een idee om dan teams van 3 paren te maken?
Er werd nog verteld dat het 4e paar al jaren geleend mag worden van een andere dansschool.

7.12 Marga van der Kreek: Kan er iets gedaan worden met het aanbieden van gezond eten op de wedstrijden?
Stephan Ophorst: Bij de NADB is een saladebar neergezet, maar dat was een complete mislukking.
Hans van de Linde: De zalen waar gedanst wordt  hebben hun eigen assortiment en passen dit niet zo snel aan. Zeker niet als er niet veel geconsumeerd wordt.

7.13 Rien Huijgens verteld nog dat hij been een wedstrijd van de NVAD is gaan kijken in een zaal met mooie vloer, 300 zitplaatsen en schappelijke prijzen in de horeca. Het adres zal hij doorgeven aan het bestuur.

  1. Sluiting

    Kim Troost bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng op de vergadering, daarop sluit ze de vergadering om 16.00 uur.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van de N.D.O. en ontvang al het belangrijke nieuws direct in je mailbox.

We gebruiken je gegevens alleen om je te informeren d.m.v. nieuwsuitingen en zolang je aanmelding actief is.